Algemene Voorwaarden

Belarto België N.V. hierna te noemen Kerstkaarten.be

Bedrijfsnaam: Belarto België N.V.
Handelsnaam: Kerstkaarten.be
Vestigingsadres:

Krommewege 24 D2.5 - 9990 Maldegem

Telefoonnummer: 050 / 710 720
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@kerstkaarten.be
BTW & IBAN BTW: BE0453.051.267
IBAN: BE 06 3200 4680 7422

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Kerstkaarten.be

Artikel 1. Toepasselijkheid en geldigheid

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: de voorwaarden) zijn van toepassing op alle prijsopgaven, offertes, aanbiedingen (hierna gezamenlijk te noemen: de aanbiedingen) en alle overeenkomsten van welke aard ook tussen Belarto België NV (hierna Kerstkaarten.be), 100% dochter van Belarto Nederland b.v., en een koper/opdrachtgever, waarop Kerstkaarten.be deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk is afgeweken. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat koper/opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Toepasselijkheid van door koper/opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Veranderingen van, afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden of op de overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Kerstkaarten.be en koper/opdrachtgever zijn overeengekomen. Indien een aanbieding of overeenkomst op enig punt afwijkt van de onderhavige voorwaarden dan blijven deze voorwaarden voor het overige van toepassing. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige (deel)bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan de desbetreffende (deel)bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. Kerstkaarten.be heeft te allen tijden het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van de site(s) te wijzigen. Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met Kerstkaarten.be per e-mail: info@Kerstkaarten.be of 050 / 710720.

Artikel 2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, daaronder begrepen de aanbiedingen op de website www.kerstkaarten.be en alle overige websites van Kerstkaarten.be (hierna te noemen: de websites), uitgegeven prospectussen, prijslijsten en bescheiden, zijn, hoewel geheel vrijblijvend, uiterlijk dertig dagen geldig tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de door koper/opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, beschrijvingen e.d.. Kerstkaarten.be mag zonder meer uitgaan van de juistheid van de door de koper/opdrachtgever verstrekte documenten. De in de aanbieding vermelde prijzen hebben slechts betrekking op die producten en/of werkzaamheden welke uitdrukkelijk in de aanbieding zijn omschreven en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 3. Ontwerpen, adviezen en materialen

Alle door Kerstkaarten.be verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Kerstkaarten.be aanvaardt geen aansprakelijkheid en draagt geen verantwoordelijkheid voor gebreken aan producten geleverd op basis van een door of namens koper/opdrachtgever gemaakt of voorgelegd ontwerp of voor informatie of adviezen naar aanleiding van een dergelijk ontwerp. Kerstkaarten.be aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de functionele geschiktheid of kwaliteit van materialen, daaronder begrepen de inhoud van drukwerk en de kwaliteit van beelden en logo’s, welke door haar zijn gebruikt op verlangen of aanwijzing van koper/opdrachtgever. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van de koper/opdrachtgever is bestemd. Alle schades welke voortvloeien uit een door of in opdracht van koper/opdrachtgever gemaakt ontwerp of uit op verlangen of aanwijzingen van de koper/opdrachtgever gebruikte materialen, daaronder begrepen schade welke door Kerstkaarten.be zelf wordt geleden, dienen door koper/opdrachtgever te worden gedragen. Koper/opdrachtgever zal in eventuele voorkomende gevallen Kerstkaarten.be volledig vrijwaren voor eventuele claims van derden.

Artikel 4. Modellen en voorbeelden

Een door Kerstkaarten.be getoond of verstrekt model of voorbeeld, wordt slechts getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat levering zal plaatsvinden geheel conform het getoonde of verstrekte model of voorbeeld.

Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Kerstkaarten.be behoudt zich, tenzij anders is overeengekomen, het auteursrecht alsmede alle overige intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op alle door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, modellen, programmatuur en producten enzovoort. Deze blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, anderszins verveelvoudigd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. De koper/opdrachtgever garandeert Kerstkaarten.be dat door nakoming van de overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale en internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht, het recht van de industriële en intellectuele eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De koper/opdrachtgever vrijwaart Kerstkaarten.be zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens bedoelde wet of regelgeving kunnen maken. Indien ten aanzien van de juistheid van door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Kerstkaarten.be bevoegd doch niet gehouden nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Kerstkaarten.be geen inbreuk op deze rechten maakt.

Artikel 6. Totstandkoming overeenkomst

Kerstkaarten.be erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen zowel voor de betaling, de bestelling als goedkeuring van de proef. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens. 

Bij bestellingen via de websites verstrekt Kerstkaarten.be de koper/opdrachtgever een gebruikersnaam en wachtwoord, waarna de koper/opdrachtgever kan bestellen via de website. De bevestiging van bestelling ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres. Door te bestellen verklaart koper/opdrachtgever zich te registreren met juiste naam, adres en andere gevraagde gegevens. Door te bestellen ten behoeve van een bedrijf verklaart koper/opdrachtgever eveneens op te treden als wettelijke vertegenwoordiger van dat bedrijf dan wel dat een toepasselijke procuratie is verleend. De koper/opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventueel misbruik gepleegd door andere personen met deze gegevens. Bij verlies of diefstal van het wachtwoord dient de koper/opdrachtgever Kerstkaarten.be onmiddellijk op de hoogte te brengen zodat maatregelen kunnen worden getroffen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie door Kerstkaarten.be van de bestelling van koper/opdrachtgever via de websites. Overige overeenkomsten komen eerst tot stand na acceptatie door Kerstkaarten.be van de bestelling van koper/opdrachtgever door schriftelijke bevestiging door de directie van Kerstkaarten.be of door een werknemer van Kerstkaarten.be aan wie een toepasselijke procuratie is verleend dan wel door de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht door Kerstkaarten.be. Kerstkaarten.be is te allen tijde gerechtigd van koper/opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen (waaronder begrepen betaling van voorschotten) en is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot genoegzaam aan haar verzoek is voldaan. Kerstkaarten.be is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kerstkaarten.be dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling. Koper/opdrachtgever is bij het oorspronkelijk tot stand komen aan de door of namens hem gegeven opdracht gebonden en is gehouden bij annulering of wijziging van de opdracht alle aan de zijde van Kerstkaarten.be ontstane schade, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen de gemaakte kosten, winstderving, renteverlies, gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten e.d., volledig te vergoeden.

Artikel 7. Betaling en Prijzen

Levering geschied bij contante betaling via een online betaalmethode, onder rembours of,  alleen voor bedrijven, op factuur. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25,00. Bovendien is Kerstkaarten.be gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning (hierna 'herinneringskosten' genoemd) aan te rekenen. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van Kerstkaarten.be te voldoen, kan Kerstkaarten.be de uitvoering van haar Overeenkomsten met de klant opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding, verwijlinteresten en herinneringskosten.

Alle prijswijzigingen en fouten zijn voorbehouden. Kerstkaarten.be kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van maar niet beperkt tot kennelijke zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 

Artikel 8. Levering

Kerstkaarten.be besteedt de grootst mogelijke zorg aan uw bestelling. Ter uitvoering van de via de websites of anderszins tot stand gekomen overeenkomsten worden orders afhankelijk van de hoogte van de goederenwaarde binnen België al dan niet franco geleverd aan het opgegeven adres. Dit kan slechts één adres betreffen. Indien via de website een overeenkomst tot stand is gekomen, kan op de tabel op de website worden bezien vanaf welke goederenwaarde franco wordt geleverd. Indien op andere wijze een overeenkomst tot stand is gekomen, dan worden de kosten op de orderbevestiging gespecificeerd. Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan de vervoersorganisatie kan Kerstkaarten.be hierop geen invloed meer uitoefenen. Kerstkaarten.be kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige (af)levering dient koper/opdrachtgever Kerstkaarten.be derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. In ieder geval zal aan de leveringsplicht voldaan zijn indien Kerstkaarten.be de verkochte zaken op het met koper/opdrachtgever overeengekomen tijdstip en de overeengekomen locatie heeft aangeboden waarbij het rapport van degene die het vervoer heeft verzorgd als voldoende bewijs zal gelden. Leveringstermijnen gaan in op de dag van acceptatie door Kerstkaarten.be van de bestelling van koper/opdrachtgever via de websites of in overige gevallen na kennisneming door Kerstkaarten.be van alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen etc. en nadat de eventueel overeengekomen deelbetaling door Kerstkaarten.be is ontvangen. Indien door gewijzigde omstandigheden en/of door niet tijdige levering van benodigde materialen aan Kerstkaarten.be vertraging ontstaat, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. De levertijd is afhankelijk van het bestelde product. De levertijd gaat in, nadat de zetproef is goedgekeurd. Hierop zijn onder meer de volgende uitzonderingen mogelijk: 

a. de bestanden (foto of logo) die u aanlevert niet van voldoende kwaliteit zijn om te gebruiken voor het drukken. In dat geval zal Kerstkaarten.be u zo spoedig mogelijk benaderen. 

b. zendingen naar het buitenland kennen extra verzendtijd en hogere bezorgkosten.

c. een product is tijdelijk niet op voorraad. In dat geval nemen wij altijd contact met u op.

d. een kaart wordt nog wel op de website getoond maar blijkt toch uitverkocht te zijn. In dat geval nemen wij altijd contact met u op.


De levertijd wordt eveneens verlengd met de tijd gedurende welke koper/opdrachtgever enig aan Kerstkaarten.be verschuldigd bedrag nadat dit opeisbaar is geworden onbetaald heeft gelaten. Koper/opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden bezorgd c.q. aan hem worden geleverd. Wanneer koper/opdrachtgever afname weigert of nalatig blijft met het verstrekken van informatie en/of instructies welke noodzakelijk zijn voor de afname/levering zullen de goederen gedurende een maand worden bewaard voor rekening en risico van koper/opdrachtgever. Na verloop van deze termijn is Kerstkaarten.be gerechtigd de zaken aan derden te verkopen of daarover anderszins te beschikken, zulks onverminderd haar rechten jegens koper/opdrachtgever. Het is Kerstkaarten.be toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten wordt geleverd is Kerstkaarten.be bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Kerstkaarten.be is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen. Beschadiging of verlies tijdens het transport van uw bestelling zal Kerstkaarten.be op de transporteur verhalen en intussen zal voor de koper een nieuwe zending worden verstuurd.

Artikel 9. Gebreken en klachttermijnen

De koper/opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient hij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten of de juiste zaken zijn geleverd wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen en of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dan wel, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Kerstkaarten.be te melden. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de koper/opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in de twee voorgaande leden van dit artikel tijdig te doen. De prestatie van Kerstkaarten.be geldt in elk geval als deugdelijk, indien koper/opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 7 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na levering, schriftelijk te melden aan Kerstkaarten.be, in welk geval koper/opdrachtgever uitsluitend de rechten toekomen als weergegeven in artikel 18.

Artikel 10. Zet-, druk- of andere proeven

De koper/opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Kerstkaarten.be ontvangen zet-, druk, of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze zo spoedig mogelijk gecorrigeerd aan Kerstkaarten.be terug te zenden. Indien de koper/opdrachtgever op de website eigenhandig het product samenstelt, ontvangt hij een PDF proef. Goedkeuring van de proeven door koper/opdrachtgever geldt als erkenning dat Kerstkaarten.be de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. Kerstkaarten.be is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door koper/opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

Mocht er op de door u ontvangen kaarten een fout of beschadiging tonen die niet op de door u goedgekeurde proef zichtbaar is, dan drukken wij zo snel mogelijk de kaarten kosteloos opnieuw.

Mocht er na het indrukken van de kaart een fout in de tekst zijn die tevens op de door u goedgekeurde proef zichtbaar is, dan zullen wij in overleg met u een coulance korting op kaartprijzen en indrukkosten afspreken.
 

Artikel 11. Afwijkingen

Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk, of andere proef, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Bij de beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al of niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwerkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de algemene verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij Kerstkaarten.be ter inzage. Kerstkaarten.be zal de koper/opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden. Afwijkingen in de overige door Kerstkaarten.be gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij Kerstkaarten.be ter inzage. Kerstkaarten.be zal de koper/opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Artikel 12. Eigendom productiemiddelen enzovoort

Alle door Kerstkaarten.be vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en – vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van Kerstkaarten.be, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld. Kerstkaarten.be is niet gehouden de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken af te geven aan koper/opdrachtgever noch deze voor koper/opdrachtgever te bewaren. Indien Kerstkaarten.be en koper/opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door Kerstkaarten.be zullen worden bewaard, dan geschiedt dit voor de duur van maximaal een jaar en zonder dat Kerstkaarten.be instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 13. Eigendom koper/opdrachtgever, pandrecht

Kerstkaarten.be zal de door koper/opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder, doch de koper/opdrachtgever draagt tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van deze zaken en dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten. De koper/opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Kerstkaarten.be van kopij, tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt, welke koper/opdrachtgever onder zich houdt voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Kerstkaarten.be worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de koper/opdrachtgever Kerstkaarten.be op verzoek en tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken. De koper/opdrachtgever verleent Kerstkaarten.be pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Kerstkaarten.be door hem in de macht van Kerstkaarten.be worden gebracht, zulks ter eerdere zekerheid van al hetgeen koper/opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Kerstkaarten.be verschuldigd mocht zijn, waaronder mede begrepen niet opeisbare en voorwaardelijke schulden.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

De vorderingen van Kerstkaarten.be op de koper/opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan Kerstkaarten.be omstandigheden ter kennis komen die Kerstkaarten.be goede grond geven te vrezen dat de koper/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen of indien Kerstkaarten.be de koper/opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In genoemde gevallen is Kerstkaarten.be bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Kerstkaarten.be om schadevergoeding te vorderen. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materia(a)l(en) waarvan Kerstkaarten.be zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Kerstkaarten.be bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder tot vergoeding van schade gehouden te zijn. Koper kan een bestelling annuleren voordat de proef is gemaakt en voordat de kaarten ingedrukt zijn, daarna kunnen deze namelijk niet meer aan een ander worden verkocht. Voordat de proef is gemaakt en voordat enige goederen (zoals enveloppen) zijn verzonden, kan koper een bestelling kosteloos annuleren. Mocht u na het ontvangen van de proef doch voor het indrukken de bestelling willen annuleren, dan brengen wij €25,- incl. BTW zetkosten in rekening. Heeft u de enveloppen of andere goederen reeds ontvangen dan berekenen wij u de prijs van de enveloppen en/of andere goederen met een opslag van €10,00 incl BTW aan annuleringskosten. U kunt in dit geval de enveloppen en/of andere goederen houden.

Artikel 15. Overmacht

Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid die de nakoming van de verbintenis door Kerstkaarten.be verhindert en die niet aan Kerstkaarten.be is toe te rekenen. Kerstkaarten.be heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Kerstkaarten.be haar verbintenis oorspronkelijk had moeten nakomen. Kerstkaarten.be zal de koper/opdrachtgever binnen een onder de gegeven omstandigheden redelijk te achten termijn schriftelijk in kennis stellen indien zich bij Kerstkaarten.be een geval van overmacht voordoet. In geval van overmacht kan de koper/opdrachtgever geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Kerstkaarten.be opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Kerstkaarten.be niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de andere partij tot schadevergoeding gehouden kan worden. Indien Kerstkaarten.be bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper/opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Voor gebreken aan/in de geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in de artikelen omtrent "Gebreken en klachttermijnen" (artikel 9) en “Zet-, druk- of andere proeven” (artikel 10) in deze voorwaarden. Kerstkaarten.be is slechts aansprakelijk voor schade geleden door koper/opdrachtgever welke het onmiddellijk en dadelijk gevolg is van een aan Kerstkaarten.be toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande, dat voor vergoeding slechts in aanmerking komt die schade welke het bedrag van de koopsom exclusief BTW van het specifieke ondeugdelijk geleverde product niet te boven gaat. Deze maximering geldt ook indien ten aanzien van één levering meerdere schadegevallen of soorten schades zich voordoen. Kerstkaarten.be is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van levering of het gebruik van door haar verkochte/verbruikte merkproducten c.q. van producten waarvan de producent bekend is c.q. achterhaald kan worden. In die gevallen dient de koper/opdrachtgever de producent van het product aan te spreken. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstillegging of - vertragingsstoornis, onkosten, derving van inkomsten etc.) en andere (gevolg)schade (waaronder letselschade), welke dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan. Koper/opdrachtgever dient zich zelf desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Kerstkaarten.be is nimmer aansprakelijk voor (schade als gevolg van) gebreken aan zaken indien blijkt dat door koper/opdrachtgever of derden verstrekte gegevens niet geheel juist of onvolledig zijn geweest of voor (schade als gevolg van) de kwaliteit van materialen welke door Kerstkaarten.be zijn gebruikt op verlangen of aanwijzing van of namens koper/opdrachtgever, noch voor de mogelijkheid van toepassing van die materialen. De uit één en ander eventueel voortvloeiende schade zullen door koper/opdrachtgever dienen te worden gedragen, daaronder begrepen de schade welke door Kerstkaarten.be wordt geleden. Iedere aansprakelijkheid vervalt als koper/opdrachtgever niet heeft zorg gedragen voor tijdig en regelmatig onderhoud. Bij het aanbrengen op verpakkingen van enige code, waaronder de EAN code, aanvaardt Kerstkaarten.be geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de bruikbaarheid, noch voor de gevolgen van het niet kunnen lezen of het onjuist lezen van een zodanige code door daartoe geëigende apparatuur. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Kerstkaarten.be of haar leidinggevende ondergeschikten. In dat geval zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan driemaal het bedrag van de koopsom van het desbetreffende specifiek product. Koper/opdrachtgever verbindt zich Kerstkaarten.be te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en interesten welke mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van aanspraken of vorderingen van derden in verband met enige leveringsverplichting jegens koper/opdrachtgever dan wel aan of ten behoeve van deze geleverde zaken en/of gegeven adviezen welke is veroorzaakt door gebruik van tekeningen, gegevens, monsters, modellen, programmatuur, materialen of onderdelen dan wel door toepassing van werkwijze welke aan Kerstkaarten.be door of vanwege koper/opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

De door Kerstkaarten.be geleverde zaken blijven eigendom van Kerstkaarten.be totdat de koper/opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Kerstkaarten.be gesloten overeenkomsten is nagekomen te weten de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Kerstkaarten.be verrichte of te verrichten diensten en/of eventuele vorderingen wegens niet nakomen door de koper/opdrachtgever van een koopovereenkomst(en) of onderhoudsovereenkomst(en). Het eigendomsvoorbehoud blijft in stand niettegenstaande eventuele vergoedingen of voorschotten die Kerstkaarten.be heeft ontvangen van enige derde ten aanzien van de facturen. Door Kerstkaarten.be afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door koper/opdrachtgever niet worden doorverkocht of anderszins worden vervreemd. Overigens is de koper niet bevoegd de door Kerstkaarten.be geleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen ten gunste van een derde zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Kerstkaarten.be. Indien de koper/opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Kerstkaarten.be gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper/opdrachtgever of derden die de zaak voor hem houden weg te halen of weg te doen halen. De koper/opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Kerstkaarten.be is gerechtigd zich op alle noodzakelijke wijzen toegang te verschaffen tot de ruimte waar haar eigendommen zich bevinden, zij het dat de koper/opdrachtgever of enige rechthebbende tot de ruimte waar de zaken zich bevinden door Kerstkaarten.be schadeloos zullen worden gesteld voor eventuele schade aan sloten, deuren of ramen. Koper/opdrachtgever verleent hierbij Kerstkaarten.be toestemming daartoe. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper/opdrachtgever verplicht om Kerstkaarten.be voordien en zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden schriftelijk op de hoogte te stellen. De koper/opdrachtgever verplicht zich hierbij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan Kerstkaarten.be ter inzage te geven. Daarnaast verplicht de koper/opdrachtgever zich hierbij alle aanspraken van de koper/opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken alsmede alle vorderingen die de koper/opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen of verhuur van onder eigendomsvoorbehoud door Kerstkaarten.be geleverde zaken, te verpanden aan Kerstkaarten.be op de wijze die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW. Tenslotte verplicht de koper/opdrachtgever zich hierbij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te afficheren als eigendom van Kerstkaarten.be en op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Kerstkaarten.be ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper/opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Ten behoeve van het vestigen van de hiervoor genoemde pandrechten of eventuele andere maatregelen die Kerstkaarten.be ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen alsmede ter zekerheid van al hetgeen koper/opdrachtgever aan Kerstkaarten.be nu of ter enige tijd verschuldigd is of zal worden, verstrekt de koper/opdrachtgever hierbij nu reeds voor alsdan een onherroepelijke en ongeclausuleerde volmacht aan Kerstkaarten.be. De boeken van Kerstkaarten.be gelden als sluitend bewijs voor het bestaan of het tenietgaan van één of meer vorderingen. Kerstkaarten.be is gerechtigd, bij akte en mededeling daarvan aan de koper/opdrachtgever, haar eigendom(voorbehoud) over te dragen aan financiers, leasemaatschappijen, pandhouders op debiteuren van Kerstkaarten.be. Koper/opdrachtgever verklaart zich hierbij daarmee akkoord.

Artike 18. Gegevensbeheer en Privacy
Kerstkaarten.be houdt zich aan de wet ten aanzien van persoonsregistraties. De door Koper aan Kerstkaarten.be geleverde (persoons-)gegevens zullen door Kerstkaarten.be gebruikt worden voor het verzenden van de bestelling, het ontvangen en verifieren van de betaling(en),  en voor toekomstige en periodieke mailingen van Kerstkaarten.be. Kerstkaarten.be zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden, tenzij zij daartoe wettelijk is verplicht. Indien Koper uit ons bestand wenst te worden verwijderd, meldt deze dit aan ons liefst schriftelijk per e-mail.

Artikel 19. Klachten en Geschillen

Mocht u niet tevreden zijn met de geleverde producten en/of service van Kerstkaarten.be, dan kunt Kerstkaarten.be op info@kerstkaarten.be informeren. Ook is Kerstkaarten.be telefonisch te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op 050 / 710720.

Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. Bij betwistingen en geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Gent bevoegd.